کیف سنبه های پین


کیف سنبه های پین

این مجموعه حاوی:
•    سنبه پین قطر 3 میلی‌متر با مقطع هشت پر 10
•    سنبه پین قطر 4 میلی‌متر با مقطع هشت پر 10
•    سنبه پین قطر 5 میلی‌متر با مقطع هشت پر 10
•    سنبه پین قطر 6 میلی‌متر با مقطع هشت پر 10
•    سنبه پین قطر 8 میلی‌متر با مقطع هشت پر 12
•    سنبه پین قطر 10 میلی‌متر با مقطع هشت پر 12
کدقیمت(ریال)خريد آنلاين
LH 96101,685,000موجود نیست