کیف سنبه های خارج کننده و نشان


کیف سنبه های خارج کننده و نشان

این مجموعه حاوی:
•    سنبه خارج کننده قطر 1 میلی‌متر با مقطع هشت پر 10
•    سنبه خارج کننده قطر 2 میلی‌متر با مقطع هشت پر 10
•    سنبه خارج کننده قطر 3 میلی‌متر با مقطع هشت پر 10
•    سنبه خارج کننده قطر 4 میلی‌متر با مقطع هشت پر 10
•    سنبه خارج کننده قطر 5 میلی‌متر با مقطع هشت پر 10
•    سنبه نشان قطر 4 میلی‌متر با مقطع هشت پر 10
کدقیمت(ریال)خريد آنلاين
LS 96101,160,000موجود نیست