مغناطیس کننده / مغناطیس زدا


مغناطیس کننده / مغناطیس زدا

  • با کشیدن نوک ابزار در شیار روی مرکز مغناطیس کننده و تکرار این عمل ، باعث تفزایش نیروی مغناطیس می شود.
  • با کشیدن نوک ابزار روی یکی از 4 شیار اطراف مغناطیس زدا خاصیت آهنربایی ابزار از بین می رود.
کدقیمت(ریال)خريد آنلاين
QZ 1010251,000موجود نیست