بازدید استاندار محترم استان مرکزی از گروه کارخانجات صنعتی ایران پتک


بازدید استاندار محترم استان مرکزی از گروه کارخانجات صنعتی ایران پتک


بازدید استاندار محترم استان مرکزی از گروه کارخانجات صنعتی ایران پتک

جناب آقای مهندس محمود زمانی قمی ، استاندار محترم استان مرکزی به همراه معاونین ارجمند بخش توسعه و امور اقتصادی استانداری ، آقایان مهندسین ظفرافشون و نعمتی و هیات همراه روز یکشنبه دهم مرداد ماه سال 1395 از گروه کارخانجات صنعتی ایران پتک بازدید فرموده و از نزدیک با توانمندی ها و قابلیت ها و همچنین موانع پیش روی این مجموعه آشنا شدند. امید که این رویاروئی منشأ اثرات شایانی در بخش تولید ابزار گردد .