هجدهمین نمایشگاه صنعت مشهد


هجدهمین نمایشگاه صنعت مشهد


زمان: 4 الی 7 آبان ماه
آدرس: انتهاي بلوار وكيل آباد - بلوار نمايشگاه - محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد
ساعت بازدید:  16 الی 22