اخذ مقام غرفه نمونه در نمایشگاه بین المللی صنعت مشهد


اخذ مقام غرفه نمونه در نمایشگاه بین المللی صنعت مشهد


غرفه گروه کارخانجات صنعتی ایران پتک درهفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مشهد موفق به اخذ مقام غرفه نمونه در زمینه تخصصی و دریافت تقدیرنامه گردید.

این اتفاق مبارک برگ دیگری در کارنامه درخشان ایران پتک رقم زد و باعث فخر و مباهات خانواده ایران پتک گردید.