شركت در دوازدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت تهران


شركت در دوازدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت تهران


در دوازدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت تهران كه از تاريخ ۱۴ لغايت ۱۷ مهرماه سال ۱۳۹۱ در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار مي گردد در طبقه ي دوم سالن ميلاد منتظر ديدارتان هستيم.