آزمون خواص شیمیایی


آزمون خواص شیمیایی


1.    تعیین ترکیب شیمیایی عناصر آلیاژهای آهن به روش نشر نوری (کوانتومتری)

2.    آزمون مقاومت به خوردگی انواع پوشش به روش سالت اسپری