پخش برنامه آموزشی از شبکه بازار


پخش برنامه آموزشی از شبکه بازار


بزودی پخش فیلم آموزشی کار با ابزار وچگونگی پروسه تولید ابزار آلات ایران پتک در برنامه "صنعت از نگاه بازار"در شبکه بازار